PDA

View Full Version : Kodeks postępowania gry the Division 2Ubi-Lilpwnd
02-25-2019, 10:47 AM
Warunki korzystania z usług Ubisoft
Niniejszy Kodeks postępowania jest uzupełnieniem Warunków korzystania z usług Ubisoft. Pozostałe zasady postępowania zostały opisane we wspomnianych warunkach, które można znaleźć pod adresem: https://legal.ubi.com/termsofuse/

Odpowiedzialność
Firma Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za działania lub komentarze Użytkowników w poszczególnych obszarach gry, na forach ani w portalach społecznościowych. Firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich opublikowanych przez Użytkownika treści bez uprzedniego zawiadomienia lub ostrzeżenia.

Zdecydowanie odradzamy udostępnianie komukolwiek swoich danych osobowych lub danych konta. Dotyczy to informacji, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Użytkownika (np. numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, adres zamieszkania) lub włamania na jego konto (np. adres e-mail, odpowiedzi na pytania zabezpieczające).
Pamiętaj, że przedstawiciele firmy Ubisoft nigdy nie proszą o podanie hasła.

Kodeks postępowania
Grając w grę Tom Clancy’s The Division 2, należy szanować innych Użytkowników oraz ich prawa. Poniższe zasady muszą być przestrzegane przez wszystkich i będą egzekwowane przez personel firmy Ubisoft:
Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia Kodeksu postępowania lub Warunków korzystania z usług będą skutkowały wszczęciem dochodzenia przez personel firmy Ubisoft. Firma Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia.
Korzystając z usług firmy Ubisoft, Użytkownicy nie mogą uczestniczyć w nielegalnym zachowaniu lub wysyłać nielegalnych komunikatów ani zachęcać do tego innych osób.
Użytkownicy będą przestrzegać wszystkich instrukcji otrzymanych od personelu firmy Ubisoft. Niezastosowanie się przez Użytkownika do prośby pracownika firmy Ubisoft zostanie uznane za naruszenie Kodeksu postępowania i może prowadzić do zawieszenia lub unieważnienia konta.
Użytkownik będzie przestrzegał zasad określonych w niniejszym Kodeksie postępowania podczas korzystania z usług oferowanych przez firmę Ubisoft oraz gry Tom Clancy’s The Division 2. Poniższa lista niedozwolonych zachowań zawiera przykłady niedopuszczalnego postępowania i nie jest wyczerpująca.

Niedopuszczalne postępowanie
Zabrania się prześladowania lub nękania innych graczy w ustnych lub pisemnych komunikatach. Firma Ubisoft nie toleruje żadnych form nękania i może zostać zmuszona do zawieszenia lub zablokowania konta gracza, który dopuszcza się nękania.
Zabrania się publikowania treści pornograficznych lub o charakterze wyraźnie seksualnym za pośrednictwem mediów udostępnianych graczowi przez firmę Ubisoft.
Zabrania się używania języka lub treści uznawanych za nielegalne, niebezpieczne, zagrażające, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe pod względem etnicznym lub stanowiące formę nękania. Powyższe dotyczy komunikacji na forach, za pośrednictwem funkcji czatu w grze, przez usługę VOIP lub też innymi dostępnymi w grze kanałami.
Podawanie się za innego gracza lub pracownika firmy Ubisoft jest surowo zabronione.
Każde zachowanie, które przerywa ogólny przebieg rozgrywki w kliencie gry, na forum lub za pośrednictwem innego medium firmy Ubisoft, jest zabronione. Dotyczy to również między innymi spamowania, reklamowania lub oferowania innych produktów.
Nie będą tolerowane żadne nadużycia słowne lub pisemne wobec pracownika firmy Ubisoft i mogą one skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta.
Zabrania się wklejania na forach postów zawierających moderowane treści. W razie pytań dotyczących przyczyn zmiany lub usunięcia postu lub wątku prosimy o kontakt z menedżerem społeczności.
Wykorzystanie nowego lub znanego błędu bądź usterki w celu uzyskania osobistych korzyści jest ściśle zabronione i może skutkować wycofaniem postaci, zawieszeniem lub unieważnieniem konta.
Podejmowanie prób edytowania, zakłócania bądź zmiany kodu gry lub serwera jest surowo zabronione. Takie zachowanie spowoduje natychmiastowe usunięcie konta, a nawet może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub nałożenia sankcji karnych.
Używanie klientów hakujących, oszukujących lub botów jest surowo zabronione.

Nazwy użytkowników i Nazwy klanów
Poniższe zasady określają rodzaje nazw oraz Nazw klanów, których nie można używać:
Nie można używać nazwy niezgodnej z Kodeksem postępowania. Dotyczy to używania nazw o charakterze nienawistnym, rasistowskim, oszczerczym, obraźliwym pod względem etnicznym, obscenicznym, wulgarnym lub pornograficznym oraz innych obraźliwych sformułowań.
Nie można używać nazw, które prowadzą do nękania lub zniesławienia innych użytkowników.
Nie można używać imienia/nazwiska pracownika firmy Ubisoft.
Nie można używać nazwy postaci, przedmiotu lub produktu objętych prawem autorskim lub znakiem towarowym.
Nie można używać nazwy zaczerpniętej z popkultury lub mediów.
Nie można używać nazwy o konotacjach religijnych lub historycznych.
Nie można używać nazwy związanej z organizacją lub działalnością terrorystyczną.
Firma Ubisoft zastrzega sobie wszelkie prawa do używania nazw związanych z licencją Tom Clancy’s The Division 2.
Nie można używać nazwy odnoszącej się do choroby, leku, narkotyku lub alkoholu.
Nie można używać nazwy, która narusza dowolne z wyżej wymienionych zasad poprzez powiązanie imienia i nazwiska.
Nie można używać nazwy zawierającej błędy ortograficzne lub zapisanej w taki sposób, aby naruszyć dowolną z wyżej wymienionych zasad.

Bezpieczeństwo konta
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta, w tym ochronę swojego systemu i konta przed włamaniem, ponosi sam Użytkownik. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z uwierzytelniania dwuetapowego w celu dodatkowej ochrony konta.

Niemniej jednak firma Ubisoft zapewnia, że udzieli wsparcia Użytkownikowi, w razie gdyby bezpieczeństwo jego konta było zagrożone lub zostało naruszone. Jeśli okaże się, że konto zostało ukradzione lub wykorzystane przez nieupoważnioną stronę trzecią, personel firmy Ubisoft przeprowadzi dochodzenie, podczas którego konto będzie zablokowane.

Firma Ubisoft nie gwarantuje zadośćuczynienia z tytułu szkód spowodowanych nieuprawnionym użyciem konta. Konieczne działania mogą zostać określone wyłącznie na podstawie wyników dochodzenia.

Akty piractwa lub włamania na konto będą surowo karane i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub nałożeniem sankcji karnych na winnego.

Obsługa Klienta
Zadaniem Obsługi Klienta jest niesienie pomocy w przypadku problemów napotykanych w trakcie gry. Kontakt z Obsługą Klienta jest możliwy za pośrednictwem gry lub strony, w obszarze pomocy. Oto niewyczerpująca lista usług świadczonych przez Obsługę Klienta:
W zależności od aktualnego obciążenia pracą w Dziale Obsługi Klienta Użytkownik powinien otrzymać szybką odpowiedź na zadawane pytania i zgłaszane problemy.
Dołożymy wszelkich starań, aby nie ingerować w grę i nie zakłócać jej przebiegu, chyba że będzie to absolutnie konieczne w ramach naszej pracy.
Wszyscy Użytkownicy są traktowani równo.
Każdy incydent, który można interpretować jako naruszenie zasad, będzie przedmiotem dalszego dochodzenia. Przed podjęciem działania wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść Użytkownika.
Wszelkie sankcje będą nakładane tak szybko, jak to możliwe, w zależności od powagi danego naruszenia, okoliczności oraz historii konta użytkownika.
Całość korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Obsługą Klienta ma charakter prywatny. Korespondencja nie będzie ujawniana innym użytkownikom.

Ubi-Lilpwnd
02-25-2019, 10:56 AM
Polityka postępowania dyscyplinarnego
Firmie Ubisoft zależy na stworzeniu dla Użytkowników przyjaznego środowiska gry, zarówno podczas rozgrywki, jak i na forach. Niemniej jednak może dojść do naruszenia Kodeksu postępowania. W takiej sytuacji Obsługa Klienta przeprowadzi dokładne dochodzenie i dołoży wszelkich starań, aby postąpić sprawiedliwie i uczciwie wobec osób zainteresowanych. W zależności od wagi naruszenia oraz historii graczy Obsługa Klienta może zdecydować się na podjęcie następujących działań:


Istnieje możliwość, że nie będzie żadnych dalszych sankcji.
Gracz, który popełnił wykroczenie, może otrzymać ostrzeżenie. W takiej sytuacji gracz zostanie poinformowany na swoim koncie o podjętym działaniu.
Dane postaci gracza mogą zostać przywrócone do poprzedniego stanu, jeśli dowolna z jego postaci osiągnęła postępy w grze wskutek naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania. Gracz zostanie poinformowany na swoim koncie o nałożeniu kary.
Nazwa użytkownika lub nazwa klanu gracza mogą zostać zmienione, jeśli naruszają opisane powyżej zasady. Gracz zostanie poinformowany na swoim koncie o nałożeniu kary.
Gracz może zostać zawieszony na okres od kilku godzin do kilku dni. Gracz zostanie poinformowany na swoim koncie o nałożeniu kary.
Konto gracza może zostać usunięte. Oznacza to, że użytkownik będzie miał zablokowany dostęp do gry na czas nieokreślony.


Poniżej przedstawiono przykłady zachowań, które mogą prowadzić do zablokowania gry online lub innego sposobu ograniczenia dostępu do gry:


Oszukiwanie/modyfikowanie/hakowanie: gracze używają zmodyfikowanej wersji klienta gry lub oprogramowania strony trzeciej zapewniających nieuczciwą przewagę (kody pozwalające widzieć przez ściany, umożliwiające celne strzały itp.) lub znacznie utrudniających grę innym graczom:

Najwyższą karą jest trwałe zablokowania konta przy pierwszym wykroczeniu.


Oszukiwanie/modyfikowanie/hakowanie: gracz używa zmodyfikowanej wersji klienta gry lub oprogramowania strony trzeciej zapewniających nieuczciwą przewagę (kody pozwalające widzieć przez ściany, umożliwiające celne strzały itp.) lub utrudniających grę innym graczom:

Najwyższą karą jest trwałe zablokowania konta.


Obraźliwy język lub zachowanie/groźby: publikowanie (na forach publicznych, w przestrzeniach dla klanów, na prywatnych czatach lub przez VOIP) języka lub treści naruszających niniejszy Kodeks postępowania.

Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
Drugie wykroczenie: tymczasowe zawieszenie, w tym tymczasowe zawieszenie na czacie w grze (tylko na komputerach PC).
Liczne wykroczenia: Blokada konta na forum oraz ewentualne trwałe zablokowanie w przypadku poważnych wykroczeń (tylko na komputerach PC).


Nękanie: nękanie lub natarczywe prześladowanie innych graczy przy użyciu komunikatów ustnych lub pisemnych w ramach gry i poza nią (forum publiczne, prywatne czaty lub VOIP).

Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
Drugie wykroczenie: tymczasowe zawieszenie.
Liczne wykroczenia: trwała blokada konta.


Wykorzystywanie: wywołanie lub użycie błędu lub usterki bądź obejście ustalonych reguł gry w celu uzyskania istotnej korzyści lub pominięcia etapów gry niezbędnych do osiągnięcia postępów.

Pierwsze wykroczenie: tymczasowe zawieszenie.
Liczne wykroczenia: trwała blokada konta.


Zakres wycofania konta określa firma Ubisoft według własnego uznania i w zależności od przypadku.
Czas trwania zawieszenia określa firma Ubisoft według własnego uznania i w zależności od przypadku.
Działania dyscyplinarne mogą różnić się od przykładowych w zależności od wagi zachowania i będą podejmowane przez firmę Ubisoft według uznania i w zależności od przypadku.
Kolejne wykroczenia mogą się wiązać z surowszymi konsekwencjami.


Kwestionowanie sankcji nałożonych na konto
W razie pytań lub chęci zakwestionowania sankcji nałożonych na konto prosimy o wysłanie zapytania do Biura Obsługi Klienta (https://support.ubi.com/pl-PL/ ) za pomocą opcji kontaktu znajdujących się na naszym portalu obsługi klienta. Prosimy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich istotnych informacji. Odpowiemy na wiadomość tak szybko, jak to możliwe.

Prosimy o przestrzeganie Kodeksu postępowania
Prosimy o wspieranie nas w czynieniu tej strony, gry i forum przyjaznym miejscem dla użytkowników. Prosimy o szanowanie zasad Kodeksu postępowania i zachęcanie innych osób do tego samego. Prosimy o uprzejme zachęcanie graczy, którzy nie znają Kodeksu postępowania, do jego przeczytania.