1. #1
  UBI-Zuzu's Avatar Community Manager
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  1,910

  Kodeks Postępowania w For Honor

  Warunki Korzystania z Usług Ubisoft
  Niniejszy Kodeks Postępowania jest dokumentem uzupełniającym dla Warunków Korzystania z Usług Ubisoft. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat reguł zachowania: https://legal.ubi.com/termsofuse/pl-PL.

  Odpowiedzialność:

  Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za działania lub komentarze autorstwa użytkowników w dowolnych obszarach gry, forum lub innych mediów społecznościowych. Ubisoft zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej i wszelkiej zawartości opublikowanej przez użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia.

  Zalecamy powstrzymywanie się od przekazywania osobom trzecim informacji osobistych lub związanych z kontem, włączając w to dane, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika (numer PESEL, numer telefonu, adres domowy itd.) lub uzyskania dostępu do konta (adres e-mail, odpowiedzi na pytania pomocnicze itd.).
  Prosimy pamiętać, że przedstawiciel firmy Ubisoft nigdy nie poprosi o podanie hasła użytkownika.


  Kodeks Postępowania:
  Podczas rozgrywki w For Honor wymagany jest szacunek do innych użytkowników oraz ich praw. Podane poniżej zasady obowiązują wszystkich, a przestrzeganie ich będzie egzekwowane przez przedstawicieli Ubisoft.

  • Jakiekolwiek naruszenie postanowień Kodeksu Postępowania lub Warunków Korzystania z Usług spowoduje wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez przedstawicieli Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania, zresetowania lub usunięcia dowolnego konta użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia.
  • Podczas korzystania z usług Ubisoft użytkownicy nie mogą brać udziału ani zachęcać do jakiegokolwiek nielegalnego zachowania lub związanej z takim zachowaniem komunikacji.
  • Użytkownicy zobowiązani są do wypełniania wszystkich instrukcji przekazywanych przez przedstawicieli Ubisoft. Brak zgody użytkownika na spełnienie jakiegokolwiek wymagania pracownika Ubisoft będzie traktowany jako naruszenie zasad Kodeksu Postępowania i może spowodować zawieszenie lub unieważnienie konta.
  • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad wymienionych w Kodeksie Postępowania podczas korzystania usług oferowanych przez Ubisoft oraz w ramach gry For Honor. Lista wymienionych poniżej działań zabronionych zawiera przykłady nieakceptowalnego zachowania, nie może być jednak traktowana jako wyczerpująca.

  Działania zabronione:
  • Zabrania się nękania oraz zastraszania innych graczy w ramach komunikacji werbalnej lub tekstowej. Żadna forma nękania nie będzie tolerowana przez Ubisoft i może spowodować zawieszenie lub zablokowanie konta dopuszczającego się go gracza.
  • Zabrania się publikacji materiałów pornograficznych lub o charakterze seksualnym za pośrednictwem kanałów udostępnionych graczowi przez Ubisoft.
  • Zabrania się publikacji jakiejkolwiek zawartości bądź używania języka uznawanych za nielegalne, niebezpieczne, groźne, obsceniczne, wulgarne, rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe pod względem etycznym, stanowiące oszczerstwa, obelgi, groźby, nękanie czy mowę nienawiści. Dotyczy to zarówno forum oraz czatu dostępnego w grze (tekstowego i głosowego).
  • Zabrania się podawania się za innych graczy lub pracowników firmy Ubisoft.
  • Zabrania się jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia ogólnego toku rozgrywki zarówno za pośrednictwem klienta gry, forum, jak i jakiegokolwiek innego kanału udostępnionego przez Ubisoft, włączając w to, lecz nie ograniczając do spamowania, reklamowania lub nagabywania związanego z innymi produktami.
  • Jakiekolwiek nadużycia w stosunku do przedstawicieli Ubisoft, zarówno w formie tekstowej, jak i werbalnej, nie będą tolerowane i mogą spowodować zawieszenie lub usunięcie konta użytkownika.
  • Zabrania się ponownej publikacji oryginalnych wersji zawartości zmienionej przez administratora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z powodami edycji lub usunięcia wpisów lub wątków prosimy o kontakt z menedżerem społeczności.
  • Zabrania się nadużywania jakichkolwiek nowych lub znanych błędów oraz usterek powodujących niesprawiedliwą przewagę nad innymi graczami. Zachowania takie mogą spowodować zresetowanie statystyk postaci oraz postępów, zawieszenie lub unieważnienie konta.
  • Zabrania się jakichkolwiek prób modyfikacji, uszkadzania lub zmiany gry albo kodu serwera. Zachowania takie prowadzą do natychmiastowego unieważnienia konta użytkownika i mogą spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej oraz przyznanie kar.
  • Zabrania się korzystania z jakichkolwiek zewnętrznych programów hakujących, umożliwiających oszustwa czy korzystanie z botów.
  • Zabrania się publikowania filmów, zrzutów ekranu czy jakichkolwiek innych informacji z gry objętych umową o poufności. Zachowania takie mogą spowodować zablokowanie dostępu do wersji alfa lub beta For Honor i innych gier Ubisoft.


  Nazwy użytkowników:

  Podczas tworzenia nazwy użytkownika należy przestrzegać poniższych zasad.
  • Zabrania się korzystania z nazw naruszających zasady Kodeksu Postępowania, w tym nazw zawierających słowa nienawiści, określenia rasistowskie, oszczerstwa, słowa etycznie obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, natury seksualnej lub w jakikolwiek inny sposób obraźliwe.
  • Zabrania się korzystania z nazw prowadzących do nękania lub zniesławiania innych użytkowników.
  • Zabrania się korzystania z nazw zawierających imiona i nazwiska pracowników Ubisoft.
  • Zabrania się korzystania z nazw obiektów, produktów czy postaci podlegających prawom autorskim lub objętych znakami towarowymi.
  • Zabrania się korzystania z nazw pochodzących z mediów lub popkultury.
  • Zabrania się korzystania z nazw historycznych lub religijnych.
  • Zabrania się korzystania z nazw związanych z organizacjami lub działaniami terrorystycznymi.
  • Ubisoft zastrzega sobie wyłączne prawo do korzystania z nazw podlegających licencji For Honor.
  • Zabrania się korzystania z nazw związanych z chorobami, lekami, narkotykami lub alkoholem.
  • Zabrania się korzystania z nazw niezgodnych z powyższymi zasadami poprzez powiązanie z imieniem lub nazwiskiem.
  • Zabrania się korzystania z nazw zawierających błędy lub zapisanych w sposób powodujący naruszenie powyższych zasad.


  Bezpieczeństwo konta:
  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje konto, w tym także za ochronę swojego systemu oraz konta przed jakimkolwiek naruszeniem bezpieczeństwa.

  Ubisoft zobowiązuje się do udzielania użytkownikowi wsparcia w sytuacji możliwego naruszenia bezpieczeństwa konta. Jeśli konto zostanie skradzione lub wykorzystane przez nieautoryzowaną stronę trzecią, dalsze postępowanie wyjaśniające zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli Ubisoft. W czasie tym dostęp do konta może zostać zablokowany.

  Ubisoft nie gwarantuje rekompensaty z tytułu jakichkolwiek strat spowodowanych nieuczciwym korzystaniem z konta. O niezbędnych działaniach zdecydują wyniki podjętego postępowania.

  Wszelkie akty piractwa lub kradzieży konta będą karane i mogą spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej oraz przyznanie kar.


  Obsługa klienta:
  Obsługa klienta odpowiedzialna jest za pomoc z wszelkimi problemami napotkanym podczas rozgrywki. Kontakt z zespołem obsługi klienta możliwy jest poprzez stronę wsparcia Ubisoft, natomiast poniż
  • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz problemy udzielane są w najkrótszym możliwym czasie zależnym od nakładu pracy zespołu obsługi klienta.
  • Jakakolwiek ingerencja w grę ograniczona jest do minimum i odbywa się jedynie w niezbędnych przypadkach.
  • Wszyscy użytkownicy są traktowani równorzędnie.
  • Każdy incydent zinterpretowany jako naruszenie zasad podlega dalszemu postępowaniu wyjaśniającemu. Przed podjęciem jakichkolwiek działań użytkownik obdarzany jest kredytem zaufania.
  • Wszelkie sankcje zostają wcielone w życie w najkrótszym możliwym czasie w zależności od istotności przewinienia, sytuacji oraz historii konta.
  • Wszelka korespondencja między użytkownikiem a zespołem obsługi klienta jest prywatna i nie zostanie upubliczniona innym użytkownikom, o ile nie wymaga tego prawo.
  Share this post

 2. #2
  UBI-Zuzu's Avatar Community Manager
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  1,910
  Postanowienia dyscyplinarne:
  Ubisoft pragnie zaoferować użytkownikom przyjazne środowisko gry, zarówno podczas samej rozgrywki, jak i w przypadku korzystania z forum. Mimo to mogą pojawić się przypadki naruszenia Kodeksu Postępowania – w takiej sytuacji obsługa klienta rozpocznie dalsze postępowanie i dołoży wszelkich starań, aby traktować wszystkich zaangażowanych użytkowników w sposób sprawiedliwy. W zależności od istotności przewinienia oraz historii użytkownika, działania podjęte przez zespół obsługi klienta mogą być następujące:
  • Możliwy jest brak jakichkolwiek sankcji wobec użytkownika.
  • Gracz popełniający wykroczenie może otrzymać ostrzeżenie. W takim przypadku stosowne powiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wraz z powodami wystosowania ostrzeżenia, a informacja o tym zostanie zapisana w historii konta.
  • Jeśli postępy osiągnięte przez którąkolwiek postać gracza uzyskane zostaną w sposób naruszający postanowienia niniejszego Kodeksu Postępowania, dane postaci mogą zostać przywrócone do wcześniejszych wartości. Informacja o tym zostanie zapisana w historii konta, a drogą elektroniczną na adres e-mail wysłane zostanie stosowne powiadomienie zawierające szczegóły sytuacji oraz kary.
  • Gracz może zostać zawieszony na okres od kilku godzin do maksymalnie 15 dni lub na jego konto może zostać nałożona całkowita blokada. Informacja o tym zostanie zapisana w historii konta, a drogą elektroniczną na adres e-mail wysłane zostanie stosowne powiadomienie zawierające szczegóły sytuacji oraz kary, a także czas zawieszenia dostępu do gry.
  • Konto gracza może zostać unieważnione, co oznacza blokadę dostępu do gry na czas nieokreślony. Drogą elektroniczną na adres e-mail wysłane zostanie stosowne powiadomienie zawierające szczegóły sytuacji oraz kary.

  Poniżej znajdują się przykłady działań, które mogą spowodować zablokowanie dostępu do rozgrywki wieloosobowej lub innych części gry.
  • Oszustwa, hakowanie, modding: gracz korzystający ze zmodyfikowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej wersji klienta gry lub oprogramowania zewnętrznego zapewniającego niesprawiedliwą przewagę (wallhacki, aimboty) lub mającego negatywny wpływ na rozgrywkę innych graczy może podlegać:
  - maksymalnej karze permanentnej blokady konta.

  • Obraźliwy język, zachowanie lub groźby: publikacja (na forum publicznym, podczas rozmów prywatnych lub głosowych) jakiejkolwiek zawartości naruszającej postanowienia niniejszego Kodeksu Postępowania może podlegać:
  - w przypadku pierwszego przewinienia: wystosowaniu ostrzeżenia,
  - w przypadku drugiego przewinienia: czasowemu zawieszeniu,
  - w przypadku kolejnych przewinień: blokadzie konta na forum.
  • Nękanie: nękanie innych graczy w ramach komunikacji tekstowej lub werbalnej w i poza grą (na forum publicznym, podczas rozmów prywatnych lub głosowych) może podlegać:
  - w przypadku pierwszego przewinienia: wystosowaniu ostrzeżenia,
  - w przypadku drugiego przewinienia: czasowemu zawieszeniu,
  - w przypadku kolejnych przewinień: permanentnej blokadzie konta.
  • Nadużycia: wywoływanie i wykorzystywania błędów lub usterek gry lub omijanie ustalonych zasad gry w celu osiągnięcia znaczącej przewagi lub pominięcia standardowo niezbędnych do osiągnięcia postępów kroków może podlegać:
  - w przypadku pierwszego przewinienia: zresetowaniu postaci,
  - w przypadku drugiego przewinienia: zresetowaniu postaci i czasowemu zawieszeniu,
  - w przypadku kolejnych przewinień: permanentnej blokadzie konta.
  • Elementy postaci podlegające zresetowaniu zostaną określone przez Ubisoft indywidualnie dla każdego przypadku.
  • Czas zawieszenia zostanie określony przez Ubisoft indywidualnie dla każdego przypadku.
  • Podjęte akcje dyscyplinarne mogą różnić się od wymienionych przykładów w zależności od istotności przewinienia i zostaną określone przez Ubisoft indywidualnie dla każdego przypadku.


  Odwoływanie się od nałożonych sankcji:
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz podjąć dyskusję na temat nałożonych na twoje konto sankcji, skontaktuj się z obsługą klienta poprzez naszą stronę wsparcia technicznego, podając wszelkie niezbędne informacje na temat sytuacji. Odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz w najkrótszym możliwym czasie.


  Prosimy o przestrzeganie Kodeksu Postępowania:
  Pomóż nam uczynić tę stronę, grę oraz forum przyjaznym miejscem dla społeczności. Przestrzegaj zasad Kodeksu Postępowania i zachęcaj innych, aby czynili to samo. Jeśli spotkasz graczy niezaznajomionych z Kodeksem Postępowania, zasugeruj im przeczytanie go.
  Share this post